Overordnet politisk program


Mere fællesskab i fremtiden – fremtiden skaber vi i fællesskab.


Vi vil udvikle Egedal kommune i fællesskab, tillid og åbenhed med vores borgere. Vi vil åbne det politiske og administrative niveau op og gøre de politiske beslutninger nærværende, transparente og påvirkelige. Det skal være let at komme til orde og blive hørt som borger i Egedal.


Vi er bevidste om, at vi har ressourcestærke og kompetente borgere,  og vi vil rigtig gerne have jer med til at gøre Egedal til et attraktivt sted at leve.

POLITISK PROGRAM


 • Alle børn fortjener en god start på livet. Hver gang vi giver et barn en god opvækst, styrker vi barnets muligheder i livet. Vi vil forbedre kvaliteten i vores daginstitutioner ved at tilføre flere pædagoger. Vi vil skabe kvalitets normeringer med 75% uddannede pædagoger og reelle normeringstal, det skal være antal hænder på børnene


 • Vis tillid - sæt skolerne Rammerne er blevet for snævre og fjernstyringen har taget over. Målstyring skal være et pædagogisk redskab som skaber værdi i hverdagen. Vi skal gerne tænke nyt i og om folkeskolen, men lad os gøre det sammen med dem som har forstand på skolen - lærerne.


 • Vi skal behandle ældre med behov for pleje forskelligt, fordi de ER forskellige. Ressourcerne skal anvendes optimalt. Vi vil investere i forebyggelse, tidlig opsporing og indsats, så de ældre borgere kan klare sig selv længst muligt med mest mulig livskvalitet til følge. Der skal være mest mulig kvalitet i livet.


 • Vi vil en helhedsorienteret og langsigtet økonomisk politik. En ansvarlig økonomi og optimal udnyttelse af ressourcerne under hensyntagen til det økonomiske råderum, mennesker og bæredygtighed.


 • Borgerdialog – et Radikalt hjertebarn. Vi er kommet langt, men vi er ikke i mål endnu. Vi skal hele tiden blive bedre til at lytte og samskabe fremtidens velfærd, vi skal eksperimentere med nye former for samarbejde herunder borgerbudgetter, borgerforslag m.m


Vi tror på, vi kan få mere kvalitet i opgaveløsningen ved at skabe et større fagligt råderum. Mere tillid til lærere, pædagoger, sosu-assistenter osv. giver større arbejdsglæde og kvalitet i opgaveløsningen. Vi vil gøre dette ved at fjerne unødvendig og ikke værdiskabende dokumentation og afrapportering. Ingen undersøgelser viser, at førnævnte skaber reel værdi, hverken for ansatte eller brugere.


Læs mere

Alle børn fortjener en god start på livet

BØRNEOMRÅDET


  • At normeringen i institutionerne kommer i top


  • At personalet bliver uddannet og opkvalificeret til de aktuelle udfordringer såsom inklusion, sprogstimulering og de nye læringsplaner


   • At institutionerne er lokalt forankret også i de mindre bysamfund


   • At styringskæden vendes, så beslutningerne træffes lokalt


   • At der er kompetent og nærværende ledelse


   • At forældrerådenes kompetencer styrkes


   • At fokus er på kerneopgaven med udvikling af børnenes trivsel og kompetencer og øje for det enkelte barn   Læs mere

   Sæt folkeskolen fri

   SKOLER

   Jeg vil arbejde for:


   • At sikre sammenhæng mellem skolens opgaver og den tildelte økonomiske ramme


   • At tage hensyn til kommunens geografi og understøtte en lokal forankret skole


   • at genoprette 10 selvstændige skoler med egen skolebestyrelse og ledelse


   • At vende styringskæden, så mest mulig kompetence lægges ud til hver skole


   • At Byrådet udelukkende tildeler rammen til skolerne og begrænser sig til at sætte få helt overordnede mål


   • At gennemføre tilfredshedsundersøgelser ved at spørge elever, forældre og medarbejdere.   Læs mere

   KLIMA


   • At Egedal Kommune[1] vil være en CO₂-fri kommune snarest muligt og inden udgangen af 2030. Vi skal stoppe helt med at udlede CO₂ fra kommunekassen.


   • At private motiveres til renovering af boliger og bygninger til en standard sådan at de opfylder klimakravene i bygningsreglementet.


   • At kommunen arbejder for en omstilling af energiforsyningen til vedvarende energi.


   • At gøre det muligt for private at anvende vedvarende energi.


   • At kommunen udfaser alle CO₂ udledende hjælpemidler


   • At der centrale steder i kommunen opstilles hurtige opladestationer.


   Læs mere

   UDSATTE


   • Vi skal have kvalitetsnormeringer - 75 % uddannede pædagoger
   • Vi skal sikre retssikkerheden på det specialiserede socialområde


   Læs mere